Tham quan nhà máy

Nguyên lý của công ty: trung thực là nền tảng, chất lượng là cuộc sống.

Khái niệm sản xuất: lập kế hoạch chặt chẽ và làm việc hiệu quả.

Khái niệm phát triển: chung tay tạo ra, sản phẩm đa dạng.

Khái niệm tinh thần: thống nhất và thực dụng, tiên phong và đổi mới.

xiantang-1
xiantang-2